Vijfde Maker Festival Twente

Het vijfde Maker Festival Twente in de week van 23 – 27 mei omvatte activiteiten in Almelo, Hengelo en Enschede. Na Play & Learn dagen tijdens de schoolweek vond in het weekeinde de algemene Maker Faire in Enschede plaats. Tijdens beide evenementen experimenteerden Wetropolis partners met het aanschouwelijk maken van waterloop met fysieke modellen.

Het oorspronkelijke model van de IJssel bij Gorssel verbouwd door deelnemers

Tijdens de weekdagen participeerden leerlingen. In de weekeinden namen ook jongere bezoekers deel. Onder begeleiding bouwden de deelnemers aan rivierlopen van LEGO. Wout Zweers en zijn team van Wow-lab begeleidden het proces. De leerlingen moeten de toevoer van het water sturen en hebben daarvoor pompen en dammetjes maar ook eenvoudige materialen als zand.

LEGO, zand en water tijdens de Twente Maker Faire, Wowlab, Enschede 27 mei

Over de workshops, de Mini Maker Faire en de Maker Faire verschenen toelichtingen in het Almelo’s Weekblad en Tubantia.

De Staat van ons Water 2017 gepubliceerd

Op 18 mei werd het beleidsrapport De Staat van ons Water 2017 gepubliceerd. In dit rapport staat een overzicht van mijlpalen in het Nationale Waterplan voor de periode 2016-2021. In 2019 wordt de Nationale Adaptatiestrategie geëvalueerd.

Bron: De Staat van ons Water 2017

Uit het NLT Ruimte voor de Rivier lespakket

Links uit het NLT Ruimte voor de Rivier lespakket

Programma ruimte voor de rivier

Actuele waterstanden in Nederland

Waterstijging bij overstroming per postcodegebied

Gegevens over geologie in DInOloket

Water on the Web

Werkinstructie NLT toolbox

Geologie van Nederland

Algemene Hoogtekaart Nederland

Topo tijdreis

10 Paleogeografische kaarten

11 Deltares tijdreizen in Nederland

Bron: Beta Steunpunt Oost, dr. Jan Jaap Wietsma

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Op Prinsjesdag 2017 heeft de Unie van Waterschappen haar Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepubliceerd. Het plan behandelt de maatregelen die gemeenten in de komende jaren moeten nemen om op de middellange termijn klimaatrobuust te zijn.

Door nu te investeren in klimaatbestendige maatregelen, kan schade door extreme weers- en wateromstandigheden worden voorkomen. Met dit doel voor ogen vraagt de Unie van Waterschappen de Nederlandse gemeenten om stress tests te ontwikkelen die laten zien waar de kwetsbare punten zitten in waterbeheer en -bescherming. Er spelen naast overwegingen van veiligheid voor burgers ook overwegingen van economische en ecologische waarde.

 

Een uitdagend element in de klimaatadaptatie agenda is het voeren van de risicodialoog. Want om risico’s bespreekbaar te maken, zullen ze onderkend moeten worden. Juist door de veranderingen in klimaat waarbij extreme weersomstandigheden minder zeldzaam worden, treden we een wereld binnen die we nog niet goed kennen. Wetropolis wil bijdragen aan een beter begrip van de mogelijke impact van veranderingen en de mogelijke beschermingsmaatregelen om deze te beheersen.

Risicobeheersing betekent ook nadenken hoe te handelen bij calamiteiten. Want waar die niet zijn uit te sluiten moeten we ze onder ogen zien en voorbereid zijn.

DARE: Data Assimilation for the REsilient City

Jessica Gardner interviewed Wetropolis pioneer Onno Bokhove on July 25, 2017. The interview provides a good primer for anyone interested in the background and theory behind the first Wetropolis models.

Fig. 1. Overview of the Wetropolis flood demonstrator with its winding river channel of circa 5.2m and the slanted flood plains on one side, a reservoir, the porous moor, the (constant) upstream inflow of water, the canal with weirs, the higher city plain, and the outflow in the water tank/bucket with its three pumps. Two of these pumps switch on randomly for (1,2,4,9)s of the 10s `Wetropolis Day’ (SI-unit: wd). Photo compilation: Luke Barber.