Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Op Prinsjesdag 2017 heeft de Unie van Waterschappen haar Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepubliceerd. Het plan behandelt de maatregelen die gemeenten in de komende jaren moeten nemen om op de middellange termijn klimaatrobuust te zijn.

Door nu te investeren in klimaatbestendige maatregelen, kan schade door extreme weers- en wateromstandigheden worden voorkomen. Met dit doel voor ogen vraagt de Unie van Waterschappen de Nederlandse gemeenten om stress tests te ontwikkelen die laten zien waar de kwetsbare punten zitten in waterbeheer en -bescherming. Er spelen naast overwegingen van veiligheid voor burgers ook overwegingen van economische en ecologische waarde.

 

Een uitdagend element in de klimaatadaptatie agenda is het voeren van de risicodialoog. Want om risico’s bespreekbaar te maken, zullen ze onderkend moeten worden. Juist door de veranderingen in klimaat waarbij extreme weersomstandigheden minder zeldzaam worden, treden we een wereld binnen die we nog niet goed kennen. Wetropolis wil bijdragen aan een beter begrip van de mogelijke impact van veranderingen en de mogelijke beschermingsmaatregelen om deze te beheersen.

Risicobeheersing betekent ook nadenken hoe te handelen bij calamiteiten. Want waar die niet zijn uit te sluiten moeten we ze onder ogen zien en voorbereid zijn.