Uit het NLT Ruimte voor de Rivier lespakket

Links uit het NLT Ruimte voor de Rivier lespakket

Programma ruimte voor de rivier

Actuele waterstanden in Nederland

Waterstijging bij overstroming per postcodegebied

Gegevens over geologie in DInOloket

Water on the Web

Werkinstructie NLT toolbox

Geologie van Nederland

Algemene Hoogtekaart Nederland

Topo tijdreis

10 Paleogeografische kaarten

11 Deltares tijdreizen in Nederland

Bron: Beta Steunpunt Oost, dr. Jan Jaap Wietsma

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Op Prinsjesdag 2017 heeft de Unie van Waterschappen haar Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepubliceerd. Het plan behandelt de maatregelen die gemeenten in de komende jaren moeten nemen om op de middellange termijn klimaatrobuust te zijn.

Door nu te investeren in klimaatbestendige maatregelen, kan schade door extreme weers- en wateromstandigheden worden voorkomen. Met dit doel voor ogen vraagt de Unie van Waterschappen de Nederlandse gemeenten om stress tests te ontwikkelen die laten zien waar de kwetsbare punten zitten in waterbeheer en -bescherming. Er spelen naast overwegingen van veiligheid voor burgers ook overwegingen van economische en ecologische waarde.

 

Een uitdagend element in de klimaatadaptatie agenda is het voeren van de risicodialoog. Want om risico’s bespreekbaar te maken, zullen ze onderkend moeten worden. Juist door de veranderingen in klimaat waarbij extreme weersomstandigheden minder zeldzaam worden, treden we een wereld binnen die we nog niet goed kennen. Wetropolis wil bijdragen aan een beter begrip van de mogelijke impact van veranderingen en de mogelijke beschermingsmaatregelen om deze te beheersen.

Risicobeheersing betekent ook nadenken hoe te handelen bij calamiteiten. Want waar die niet zijn uit te sluiten moeten we ze onder ogen zien en voorbereid zijn.

DARE: Data Assimilation for the REsilient City

Jessica Gardner interviewed Wetropolis pioneer Onno Bokhove on July 25, 2017. The interview provides a good primer for anyone interested in the background and theory behind the first Wetropolis models.

Fig. 1. Overview of the Wetropolis flood demonstrator with its winding river channel of circa 5.2m and the slanted flood plains on one side, a reservoir, the porous moor, the (constant) upstream inflow of water, the canal with weirs, the higher city plain, and the outflow in the water tank/bucket with its three pumps. Two of these pumps switch on randomly for (1,2,4,9)s of the 10s `Wetropolis Day’ (SI-unit: wd). Photo compilation: Luke Barber.

Presentatie van het eerste fysieke Wetropolis model

Tijdens het tweede Math Foresees seminar in Edinburgh op 5-7 september 2016 lanceerde Onno Bokhove het watertafel model voor een beter begrip van overstromingsrisico’s ten gevolge van hevige regen.

De paper On the science of floods: rainfall, flooding, and flood control revisited in the design of a table-top model behandelt de modelleerkeuzes en legt een verband tussen de wereld van numerieke modellering en fysieke modellen.

De eerste van het Wetropolis model legde de nadruk op het verband tussen toevalstreffers in hevige neerslag, riviergeulbreedte, waterretentie, en overstromingsgevaar.

Dit eerste tafelmodel omvatten ook reeds een aanschouwelijke vorm voor het aanschouwelijk maken van probabilistische (weer)fenomenen: het Galton bord. Hier werd het Galton bord gebruikt om de hoeveelheid regenval per tijdsinterval te modelleren. Een extreme omstandigheid ontstaat wanneer regen bij voortduring hevig is maar ook wanneer droogte bij voortduring aanhoudt.

Robert Galton ontwikkelde het eerste naar hem genoemde “Galton board” om de Centrale limietstelling te adstrueren. De uitzonderlijke maar daarmee niet onmogelijke fenomenen zitten aan het uiteinde van het bereik.

first drop

The waves of Wetropolis flow through the river. Aug 2016.

wetropolis foam model demonstration of the reservoir
reservoir modelled: outlet valve, intake and variable level overflow are functional